รายละเอียดโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • 1. ดำเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดตามบทบาท ประเด็นยุทธศาสตร์ ศักยภาพและสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
 • 2 จัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดการพัฒนารายสาขา แผนงานโครงการ อย่างบูรณาการ
 • 3 จัดทำผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามวิธีการ ขั้นตอน และองค์ประกอบของการวางและจัดท้าผังเมืองรวมแห่ง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 และ พ.ร.บ.การผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
 • 4. จัดทำผังพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอ /อำเภอ กำหนดแนวทางและมาตรการการพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอ
 • 5. จัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ (Action Area Plan) (Action Area Plan) โครงการพัฒนาที่ต้องการส่งเสริม หรือพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน

ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ 6,413.26 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,008,289.09 ไร่ แบ่งการปกครองเป็น 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี อำเภอหัวหิน อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย...

กายภาพ

พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีรูปร่างพื้นที่ทอดตัวเป็นแนวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มีแนวเขา พื้นที่เป็นที่สูงมีภูเขาและป่าไม้ตลอดแนว ด้านตะวันตกมีสภาพลาดชันมีลักษณะเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนของทิวเขาตะนาวศรี...

ประชากรและสังคม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประชากรในปี พ.ศ. 2558 ทั้งสิ้น 534,719 คน ความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 83.38 คนต่อตารางกิโลเมตร...

เศรษฐกิจ

โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบด้วยภาคการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ...

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีทั้งทางถนน ทางราง ทางอากาศ ทางน้ำ และการขนส่งสาธารณะ สามารถเชื่อมโยงกันแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport : MT)...

ผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

องค์ประกอบของผังเมืองรวมจังหวัด

 • 1) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม
 • 2) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง
 • 3) แผนผังซึ่งทำขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ ดังต่อไปนี้
  • (1) แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท
  • (2) แผนผังแสดงที่โล่ง
  • (3) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
  • (4) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
 • 4) รายการประกอบแผนผัง
 • 5) ข้อกำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม
 • 6) นโยบาย มาตรการ และวิธีดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม

 

ข่าวและกิจกรรม

 • ทั้งหมด
 • Workshop 1
 • Focus Group
 • Workshop 2

Workshop 1

01

Workshop 1

02

Workshop 1

03

Workshop 1

04

Workshop 1

05

Workshop 1

06

Workshop 1

07

Workshop 1

08

Workshop 1

09

Workshop 1

10

Workshop 1

11

Workshop 1

12

Workshop 1

13

Workshop 1

14

Workshop 1

15

Workshop 1

16

Workshop 1

17

Workshop 1

18

Focus Group

01

Focus Group

02

Focus Group

03

Focus Group

04

Focus Group

05

Focus Group

06

Focus Group

07

Focus Group

08

Focus Group

09

Focus Group

10

Focus Group

11

Focus Group

12

Focus Group

13

Focus Group

14

Focus Group

15

Focus Group

16

Focus Group

17

Focus Group

18

Focus Group

19

Focus Group

20

Focus Group

21

Focus Group

22

Focus Group

23

Focus Group

24

Workshop 2

01

Workshop 2

02

Workshop 2

03

Workshop 2

04

Workshop 2

05

Workshop 2

06

Workshop 2

07

Workshop 2

08

Workshop 2

09

Workshop 2

10

Workshop 2

11

Workshop 2

12

Workshop 2

13

Workshop 2

14

Workshop 2

15

ติดต่อเรา


บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด


ที่อยู่:

247 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

เบอร์โทรศัพท์:

02-942-3691-6